Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

El titular del lloc web allotjat a la URL www.suportalaciencia.cat (”el Web ”) és Eduard Porta Pardo, les dades d’identificació són les següents:

  • NIF.: 40562349-D
  • Contacte: manifest@suportalaciencia.cat

 

ACCÉS AL WEB

L’avís legal regula l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

L’accés i la utilització del Web per part de l’usuari comporten l’acceptació de l’avís legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’avís legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’avís legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web.

 

UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’avís legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n’impedeixi, de qualsevol manera, la utilització i el funcionament normal.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’avís legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, Eduard Porta Pardo es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

Eduard Porta Pardo fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si és el cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant això, Eduard Porta Pardo no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

 

RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es fan sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Eduard Porta Pardo no es responsabilitza de cap dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o l’ús de la informació continguda al Web, incloent i sense limitar-s’hi, els que es produeixin en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, les interrupcions, l’absència o el defecte en les comunicacions i/o internet.

Addicionalment, Eduard Porta Pardo no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o l’ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Eduard Porta Pardo pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’avís legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, les bases de dades, els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) (els “Continguts”), així com la seva estructura, la selecció i l’ordre, són titularitat d’Eduard Porta Pardo o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat d’Eduard Porta Pardo o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Eduard Porta Pardo podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

 

NUL·LITAT

Si qualsevol de les clàusules de l’avís legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part d’aquesta que resulti afectada. A aquests efectes, l’avís legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició d’aquest quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que pel fet de resultar essencial hagués d’afectar l’avís legal de manera integral.

 

JURISDICCIÓ COMPETENT

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’avís legal, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

  • Responsable del tractament: Eduard Porta Pardo
  • NIF núm: 40562349-D
  • Contacte: manifest@suportalaciencia.cat

 

AMB QUINA FINALITAT CONTINUAREM TRACTANT LES SEVES DADES PERSONALS?

Tractem les seves dades personals només i exclusivament per el Manifest “Ara més que mai, Universitats i Recerca!”.

Caldrà que, les dades personals a través del formulari d’adhesió al manifest, s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. Si les dades personals requerides no s’emplenen o s’emplenen parcialment, podria suposar que no es pugui tramitar l’adhesió al Manifest.

 

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre la campanya d’adhesions al Manifest sigui vigent.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment expressat amb l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS?

Els usuaris poden exercir el dret a accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podran sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, els usuaris podran revocar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de les dades que s’hagi dut a terme fins aleshores.
Es podran exercir els drets esmentats anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a manifest@suportalaciencia.cat.

 

QUINES MESURES DE SEGURETAT S’APLIQUEN SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS?

El web té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, la pèrdua,el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant l’accés i ús del lloc web allotjat a la URL www.suportalaciencia.cat (el “Web”), l’usuari accepta que es poden utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret, Google Analytics i Cloudfare), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web i el seguiment i l’anàlisi del seu comportament.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació d’un usuari d’Internet durant la seva visita a un determinat web.
L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment si implantar-la o no.

Els procediments per al bloqueig i l’eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d’adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d’internet, com ara aquests que es detallen a continuació:

  • Configuració de cookies d’Internet Explorer
  • Configuració de cookies de Firefox
  • Configuració de cookies de Google Chrome
  • Configuració de cookies de Safari

 

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part del Web www.suportalaciencia.cat.

 

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a manifest@suportalaciencia.cat.